POLITYKA PRYWATNOŚCI GIET.PL
 1. Administratorem Danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca – Canabia Sp. z o.o., Sudecka 8/1U, 48-303 Nysa, KRS: 0000793928, mail: [email protected]
 2. Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/672 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawach krajowych oraz krajowych aktach wykonawczych.
 3. Usługodawca przetwarza Dane osobowe Użytkowników dla celów realizacji Usług określonych w Regulaminie na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody. Podanie przez Użytkownika Danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym i weryfikacyjnym jest niezbędne do wykonania Usługi.
 4. Usługodawca w szczególności przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu:
  • nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego między Usługodawcą a Użytkownikiem, polegającego na świadczeniu Usług;
  • marketingu i promocji Usług własnych, jak i realizacji celów reklamowych oraz innych wymaganych dla tworzonego biznesu przez Użytkowników w ramach ich swobodnego wyboru.
 5. Podstawą przetwarzania Danych osobowych przez Usługodawcę jest zgoda Użytkownika wyrażona dobrowolnie i poprzedzona poinformowaniem Użytkownika o treści jego praw wynikających z przepisów dotyczących ochrony Danych osobowych.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie swoich Danych osobowych Usługodawcy z chwilą zarejestrowania i weryfikacji Konta Użytkownika w Platformie, tj. poprzez wypełnienie formularzy znajdujących się w Platformie, a następnie ich potwierdzenie poprzez zaznaczenie klauzuli zgody.
 7. Usługodawca może, celem realizacji usługi, udostępnić Dane osobowe Użytkownika podmiotom powiązanym z Usługodawcą osobowo lub kapitałowo.
 8. Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania Danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Usługodawcy uniemożliwiające korzystanie z Platformy stanowi podstawę do usunięcia Konta Użytkownika, o czym zostanie on odpowiednio wcześniej poinformowany. Cofniecie wyrażonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika przed jej cofnięciem o czym informuje się Użytkownika przed wyrażeniem zgody.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich Danych osobowych, jest uprawniony do uzyskania od Usługodawcy potwierdzenia ich przetwarzania oraz informacji dotyczących:

1)   celu przetwarzania,

2)   kategorii danych przetwarzanych przez Usługodawcę,

3)   informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione,

4)   planowanym okresie przetwarzania Danych osobowych,

5)   o przysługujących Użytkownikowi, którego dane dotyczą, prawach dotyczących przetwarzania i ochrony przetwarzania jego Danych osobowych.

 1. Usługodawca dostarczy na żądanie Użytkownika kopię Danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. Użytkownik ma prawo żądać od Usługodawcy niezwłocznego sprostowania dotyczących go Danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz żądać ich uzupełnienia w przypadku ich niekompletności, poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia jego Danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym, a na Usługodawcy ciąży obowiązek ich niezwłocznego usunięcia w sytuacji gdy:
  • Dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  • Użytkownik cofnął zgodę na podstawie, której opiera się przetwarzanie jego Danych osobowych,
  • Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go Danych osobowych,
  • Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • usunięcie Danych osobowych Użytkownika wymagane jest celem wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w przepisach prawa,

– powyższe nie znajduje zastosowania w przypadku gdy przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania zobowiązań Usługodawcy wynikających z przepisów Rozporządzenia oraz krajowych aktów prawnych. Usługodawca może odmówić w szczególności usunięcia Danych osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Usługodawcy lub naruszył warunki korzystania z Platformy, Usługi lub obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a Dane osobowe Użytkownika są Usługodawcy niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania jego Danych osobowych, w przypadkach gdy kwestionuje on prawidłowość przetwarzanych Danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu Danych osobowych, Usługodawca nie potrzebuje już Danych osobowych, jednakże są one potrzebne Użytkownikowi celem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, a Usługodawcy nie wolno już przetwarzać jego danych osobowych, chyba, że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania.
 3. Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych, a na Usługodawcy ciąży wówczas obowiązek udostepnienia danych osobowych Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym nadającym się do odczytu. Użytkownik ma prawo przesłać pozyskane w ten sposób Dane osobowe innemu podmiotowi bez przeszkód ze strony Usługodawcy zgodnie z warunkami Rozporządzenia.
 4. W celu realizacji praw opisanych powyżej Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na udostępniony adres na Platformie lub poprzez formularz kontaktowy.
 5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w okresie w jakim Użytkownik Platformy będzie posiadał na Platformie aktywne Konto Użytkownika, chyba że inne terminy wynikają z przepisów szczególnych.
 6. Usługodawca jest upoważniony do usunięcia Danych osobowych z Platformy, jak i całego konta Użytkownika, jeśli wiadomości e-mail lub pisma będą wracać z adnotacją: „adresat nieznany”, „adresat zmarł”, „nie odebrano/ nie przyjęto”, „nieznany” lub podobną, a także w przypadku gdy Użytkownik nie odpowiada na wiadomości mailowe Usługodawcy. Usunięcie Danych osobowych następuje w sposób uniemożliwiający naruszenie ochrony Danych osobowych. Usługodawca ma jednak prawo do dalszego przetwarzania Danych osobowych wymaganych w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania zobowiązań Usługodawcy wynikających z przepisów Rozporządzenia oraz krajowych aktów prawnych.
 7. Usługodawca oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii Danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Rozporządzenia oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przy czym Platforma może zwierać hiperłącza do innych stron internetowych, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za stosowaną przez te strony polityki ochrony Danych osobowych. Usługodawca zobowiązuje się dochować niezbędnej staranności, by Użytkownicy mieli świadomość w zakresie podmiotu odpowiedzialnego za świadczone Usługi, w razie przenoszenia na inną stronę internetową, nienależącą do Usługodawcy.
 8. Usługodawca zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego Dane osobowe odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których Dane osobowe są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych Danych osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki ochrony fizycznej, technicznej i organizacyjnej, zmierzające do zabezpieczenia zbiorów Danych osobowych.
 9. Usługodawca przetwarza lub może przetwarzać Dane osobowe Użytkowników, stosownie do udostępnionej dokumentacji oraz podanych informacji, w szczególności takie jak:
  • Imię, drugie imię i nazwisko;
  • numer telefonu;
  • login;
  • adresy;
  • adresy elektroniczne;
  • data urodzenia;
  • płeć;
  • wizerunek/awatar;
  • pesel lub inny numer identyfikacyjny;
  • dowód osobisty/paszport/inny dokument potwierdzający tożsamość wraz z datą wydania i ważności;
  • język;
  • numer rachunku bankowego;
  • Inne wymagane prawem.
 10. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Platformy i oferowanych w ramach Platformy Usług, w szczególności takie jak:
  • oznaczenia identyfikujące Użytkownika, w tym w szczególności jego adres e-mail, imię oraz nazwisko;
  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik;
  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi;
  • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.
 11. Podanie innych Danych osobowych przez Użytkownika może być wymagane w  uzasadnionych okolicznościach, w szczególności w wypadku skierowania do Usługodawcy uzasadnionego wniosku o przekazanie Danych osobowych uprawnionym podmiotom, o czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany, a także w przypadku gdy wymaga to realizacja wypłaty.
 12. Przeglądanie, bez możliwości dokonywania rzeczywistych operacji, funkcjonalności Platformy nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych osobowych. Brak rejestracji konta Użytkownika powoduje ograniczenie możliwości korzystania z Usług.
 13. Usługodawca przestrzega następujących zasad przetwarzania Danych osobowych:
  • utrwala zbierane Dane osobowe wyłącznie na nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
  • powołuje Inspektora Ochrony Danych (IOD), w przypadku gdy jest to wymagane, którego zadaniem jest monitorowanie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony Danych osobowych oraz wewnętrznych dokumentów Administratora określających zasady ochrony Danych osobowych oraz procedur stosowanych w razie naruszenia ochrony Danych osobowych, ustalanie zgodności dokumentów wewnętrznych Administratora z obowiązującymi przepisami oraz udzielanie zaleceń w kwestiach zapewnienia ochrony Danych osobowych Użytkowników w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa;
  • wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem Danych osobowych przez cały okres ich przetwarzania w sposób zapewniający, w szczególności ochronę przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do nich osób nieupoważnionych;
  • przekazuje Dane osobowych uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  • zachowuje poufność Danych osobowych.
 14. Przetwarzane przez Usługodawcę Dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałaby na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę lub jeżeli obowiązek udostępnienia zebranych Danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 15. Usługodawca oświadcza, że może wykorzystywać narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na Platformie, takie jak Google Analytics oraz inne podobne. Usługodawca może w szczególności gromadzić dane o aktywności Użytkownika i jego zachowania, takie jak:
  • odwiedzenie strony w Platformie;
  • kliknięcie linku zewnętrznego lub skorzystanie z określonej treści na Platformie;
  • interakcja z zawartością Platformy;
  • interakcja z innymi Użytkownikami.
 16. Informacje, o których mowa powyżej Usługodawca wykorzystuje wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego na Platformie, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi na Platformie oraz ulepszaniem jej zawartości, oraz Usług świadczonych w jej ramach. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Usług przy użyciu urządzeń przenośnych Usługodawca może pozyskać, w szczególności dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób informacje będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Platformy.
 17. Po zakończeniu korzystania z Usługi przez Użytkownika Usługodawca nie będzie przetwarzać Danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem Danych osobowych:
  • koniecznych do rozliczenia Usług;
  • wymaganych do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Platformy lub oferowanych w ramach Platformy Usług;
  • dopuszczone do przetwarzania na podstawie Rozporządzenia lub Umowy, których wymóg przetwarzania spoczywa na Usługodawcy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 18. Usługodawca zapewnia, że przyjęte przez niego zasady przetwarzania Danych osobowych zapewniają wszystkim Użytkownikom realizację ich uprawnień wynikających z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/672 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z właściwych przepisów prawa krajowego.